Skrok


Contact

Skrok 11
Easterein
W: www.natuurmonumenten.nl/skrok

Skrok is een weidevogelgebied in West Friesland, waar veel vogels rust en voedsel vinden. In het voorjaar zijn de bloemrijke graslanden een perfecte broedplek.

Vogelkijkhut

Aan de rand van het weidevogelreservaat Skrok staat een vogelkijkhut bij de plas Swyns. Hier kunt u grote hoeveelheden beschermde weide- en trekvogels van dichtbij bekijken. Het hele jaar door verzamelen zich soms duizenden vogels in dit natte perceel. In het voorjaar slapen in de plas honderden grutto's en in het najaar wordt Swyns bezet door grote aantallen smienten, wintertalingen en slobeenden.

Voedsel- en rustgebied

Natuurmonumenten houdt het laaggelegen weiland nat. Daardoor vinden veel vogelsoorten een ideaal voedsel- en rustgebied. Van half maart tot eind juni worden de bloemrijke weilanden bezet door weidevogels. Tientallen paartjes grutto, tureluur en kievit vinden in het reservaat een ideale plek om eieren te leggen en er zijn voldoende insecten om hun kuikens groot te brengen.

.