Historie

De Greidhoeke ligt in het hart van Westergo, aan de westkant van de voormalige Middelzee. Het is een open weidegebied in een voormalige kweldervlakte met slenken, prielen en kleiterpen. De kweldervlakte wordt aan de west- en oostzijde ingeklemd door kwelderwallen. In het geheel van de kleigebieden van Fryslân is dit een van de oudste cultuurlandschappen. In tegenstelling tot de kwelderwallen, waar de meeste grond in gebruik is voor akkerbouw, wordt in de lagere kweldervlakten bijna uitsluitend veeteelt bedreven.

.
0